I. Uwagi ogólne:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.abmmedia.com.pl (dalej jako „Witryna”) oraz z usług oferowanych za jej pośrednictwem (dalej jako „Usługi”).

2. Produkty na stronie internetowej, tj. bazy danych, oraz pozostałe usługi nie są oferowane konsumentom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

3. www.abmmedia.com.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest ABMmedia – INFOrmacje FACHOWE, al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola zwanym w dalszej części regulaminu "ABMmedia".

4. Z Usług może korzystać każda osoba odwiedzająca Witrynę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Za pośrednictwem Witryny ABMmedia świadczy Usługi polegające na:
a) dostępie do szczegółowych informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez ABMmedia oraz
b) otrzymywaniu od ABMmedia na wskazany adres e-mail Użytkownika informacji o interesujących Użytkownika usługach i produktach oferowanych przez ABMmedia.

6. Usługi są świadczone odpłatnie.

7. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z witryny www.abmmedia.com.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

8. ABMmedia zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.abmmedia.com.pl.


II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie www.abmmedia.com.pl na własne ryzyko.

2. Korzystanie z witryny www.abmmedia.com.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w witrynie www.abmmedia.com.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.


III. Odpowiedzialność ABMmedia

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie www.abmmedia.com.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy ABMmedia lub dobra osobiste osób trzecich, ABMmedia podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. ABMmedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą www.abmmedia.com.pl.

3. Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z serwisu www.abmmedia.com.pl wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookies.

 

IV. Partnerzy ABMmedia

1. ABMmedia może publikować logotypy, bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo ABMmedia.

2. ABMmedia nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. ABMmedia nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów www.abmmedia.com.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

4. ABMmedia nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

5. ABMmedia nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

6. Klient kupujący towar lub usługę w ABMmedia wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu na stronie www.abmmedia.com.pl.
 

V. Zastrzeżenia techniczne

1. Dostęp do Witryny posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w Witrynie.

2. ABMmedia nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Witryny i oferowanych z jej pośrednictwem Usług.

3. ABMmedia nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. ABMmedia nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

4. ABMmedia dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

5. W przypadku realizacji bazy danych w terminie ekspresowym, tj. krótszym niż 5 dni roboczych, za skutecznie dostarczoną bazę danych uznaje się dostarczenie przynajmniej 70% rekordów. Dostarczenie kolejnych 30% rekordów może nastąpić w terminie 3 dni roboczych liczonych po upłynięciu 5 dni roboczych.
 

VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie www.abmmedia.com.pl, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość witryny www.abmmedia.com.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia  od ABMmedia i w ramach przeznaczenia określonego przez ABMmedia.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie www.abmmedia.com.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.abmmedia.com.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody ABMmedia na zasadach ogólnych.

6. W sprawie publikacji linku do strony www.abmmedia.com.pl prosimy o kontakt.

              
VII. Ochrona danych osobowych

Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do ABMmedia pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do ABMmedia jest równoznaczne z udzieleniem ABMmedia zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie www.abmmedia.com.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
 

VIII. Sklep internetowy

1.Sklep Internetowy "ABMmedia" działający pod adresem www.abmmedia.com.pl, prowadzony jest przez ABMmedia – INFOrmacje FACHOWE, al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola

2. ABMmedia prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  • w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. ABMmedia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto ABMmedia.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt dostawy w przypadku płatności „za pobraniem”: 13,50zł.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. ABMmedia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

16. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres ABMmedia INFOrmacje FACHOWE, al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola. ABMmedia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.